REGULAMIN ZLOTU


1. Zlot jest imprezą niekomercyjną organizowaną przez Klub Motocyklowy GREMIUM M/C Kalisz.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą uczestniczyć w zlocie. Udział w dowolnej części zlotu oznacza akceptację regulaminu.
3. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interwencji.
4. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nie przewidzianych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
7. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu.
8. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu.
9. Uczestnicy, którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie zlotu, mają prawo do przebywania na jego terenie, także po zapadnięciu zmroku, a także do korzystania z przewidzianych atrakcji.
10. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z zakwaterowaniem i wszelkimi czynnościami związanymi z formalnym pobytem na terenie zlotu.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
12. Uczestnicy przebywający na Zlocie w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych
13. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 3. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego (z wyłączeniem przeznaczonego do tego celu pojazdu), jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.
14. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 3 wnoszenia na teraz zlotu narkotyków i środków odurzających.
15. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuję się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, "palenia gumy", itp. poza miejscami do tego wyznaczonymi.
16. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając motocykl spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.
17. Na ternie ośrodka i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
18. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.


Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji motoryzacyjnych.

19. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptacji wyrażonej podpisem na liście uczestników.
20. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem pkt. 3. niniejszego Regulaminu.
21. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji.
22. Motocykle startujące w zawodach muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny, OC.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika, co do którego istnieje realne uzasadnienie, że naruszył zasady niniejszego Regulaminu, a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
24. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.

 

 


<<< powrót na stronę główną